C++ 函数参数执行顺序小记

事情是由于下面这段代码开始的, 很小也很容易忽略的一个点, 函数参数的读取顺序到底是从左到右边还是从右边到左边, 有说这和编译器有关的, 但是下面的实验也好, 理论上分析也好, 基本上都应该是从右边到左边的顺序执行才对. 实验结果就不说了, 下面的代码有, 明显参数的执行顺序是从最右边的开始, 直到最左边, 理论上分析呢, 就是编译原理了, 函数的参数是被从左边到右边顺序压栈的, 提取的时候从栈顶挨个提取出来, 那么顺序正好相反, 于是执行顺序恰恰是从右边到左边. 这里就此小记一笔.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
//test environment: g++ (Ubuntu/Linaro 4.6.3-1ubuntu5) 4.6.3
int gao1(int &num) {
  printf("within gao1(), num = %d\n", num);
  num++;
  return num;
}

int gao2(int &num) {
  printf("within gao2(), num = %d\n", num);
  return num;
}

int main(void) {
  int cnt = 1;
  printf("ret gao1() = %d, ret gao2() = %d\n", gao1(cnt), gao2(cnt));
  // output:
  // within gao2(), num = 1
  // within gao1(), num = 1
  // ret gao1() = 2, ret gao2() = 1

  cnt = 1;
  printf("ret gao2() = %d, ret gao1() = %d\n", gao2(cnt), gao1(cnt));
  // output:
  // within gao1(), num = 1
  // within gao2(), num = 2
  // ret gao2() = 2, ret gao1() = 2
  //
  return 0;
}
Written on September 2, 2013